HCC!Forth

HCC!forth

Agenda

2012forthalv1

Verslag van de AlV

Aanwezig : 25 personen (zie presentie lijst).
Bestuur: slechts de penningmeester is verhinderd.

1. opening door de voorzitter Leon.
In tegenstelling tot wat we vreesden, vormt het langzaam dalende
ledental geen bedreiging voor het voortbestaan, zolang we zo actief
blijven als we nu zijn. Er is wel een overleg gestart voor nauwere
samenwerking met ander hcc-groeperingen.
De huisvesting is onzeker.

2. Financieel verslag
Leon ligt het verslag van de penningmeester toe. Zie bijlage.
Sinds het Vijgeblad electronisch geworden is, is de belangrijkste uitgave
de zaalhuur.

3. Verslag van de secretaris
   Zie aparte presentatie van de secretaris.

AvdH: de werkgroepen zijn het afgelopen jaar formeler georganiseerd.
Er moet een trekker en een geformuleerde
doelstelling zijn, en de website moet bijgehouden worden.
De bestaande werkgroepen zijn: MANX WinConForth Internet ByteForth ArrayForth Robot 'Egel
Deze zijn allemaal in meerdere of mindere mate actief.
Een belangrijke gemeenschappelijke activititeit is het actualiseren van de website.
Ook het toevoegen van Engelse vertalingen, immers Forth is heel internationaal.
Voor de details wordt verwezen naar de HCC_forth website.
WO: stelt voor rond de TI Launchpad en de Raspberry pi werkgroepen
op te richten. Het bestuur neemt op zich hier actie op te ondernemen.
WO zou dan trekker zijn

4 Verkiezing.
Ron Minke en Frans van der Markt treden af en zijn herkiesbaar.
Zonder tegencandidaten worden zij bij acclamatie herkozen.

4. wvtk
Ben Koehorst merkt op dat de reserve van ca. 2000 euro niet meer
toegankelijk is.
AvdH: In de praktijk belemmert de financiele situatie ons functioneren
niet. Zo hadden we binnen een week een nieuw dia-scherm geregeld.
Zinvolle investeringen en projecten kunnen altijd binnen de hcc aangekaart
worden.

Rondvraag:
Prof. Willem van der Poel was voor het eerst sinds jaren weer
aanwezig.